Site Loader
Get a Quote

Om vi ​​tar vatten som ett exempel skulle den ultimata lösningen för alla hållbart projekt vara att minimera nettovattenanvändningen genom att öka effektiviteten och återanvändningen, vilket borde kunna uppnås genom nedanstående förslag.

Återvinning av vatten och genom att samla upp och återanvänd regnvatten för att minska efterfrågan på färskvatten.

Titta på högeffektiva och smarta bevattningssystem.

Installera smarta vattenbeslag, vattenmätare och apparater.

Att underhålla och förbättra kvaliteten på mark- och ytvatten.

Liten vattenanvändning genom landskapsarkitektur.

Minskad vattenanvändning

Vattenförbrukningen kan också minskas med 50 procent genom ökad miljömedvetenhet bland boende och arbetstagare. I den hållbara staden i Dubai finns ett excellenscenter som kommer att utbilda och öka medvetenheten bland invånarna. Där finns också en grön läroplan för elever i skolan. 100 procent av avloppsvattnet återvinns där på plats.

Hållbarhet har blivit ett av de viktigaste målen för stads- och byggnadsplanerare i Dubai under de senaste åren. Grönbyggnadsföreskrifterna och specifikationerna har varit obligatoriska för alla nya byggnader sedan mars 2014. Al Safat-klassificeringssystemet introducerades 2016 för att komplettera de tidigare lanserade förordningarna och specifikationerna. Alla nya byggnader i Dubai måste nu uppfylla det minsta Al Safat Bronze-värdet enligt dess utvärderingssystem. Att försöka uppnå de högre betygen som silver, guld och platina är valfria.

Hållbart resmål

Innovation ger också en ny generation till att omvandla Dubai till ett hållbart resmål. Oasis Eco Resort är ett av dessa exempel. Några av de miljömässiga fördelarna är att återvinna avloppsvatten på plats för bevattning, hantering på plats, hantering av en nollutsläppszon och 157.000 kvadratfot solpaneler. Det band-liknande taket är utformat för att maximera arean för solpaneler, som planeras för maximal effektivitet. Anläggningen kommer också att använda sig av växter och djurliv samt biologer som en del av personalen.

Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park är ett annat projekt som stöder Dubais hållbarhetsmål. Det är ett av världens största förnybara energiprojekt, med en total kapacitet på 3000 megawatt (MW). Initiativet ingår i Dubai Clean Energy Strategy, som syftar till att ge 7 procent av stadens energi genom förnybara energikällor till 2020. Målet stiger till 25 procent 2030 och till 75 procent 2050. Staden uppmuntrar också privata sektorer och individer att frivilligt installera solenergi på sina fastigheter. Det kommer bli obligatoriskt för alla byggnader i Dubai före år 2030.

Hållbar framtid via design

Att utforma för en hållbar framtid är inte längre ett val utan en nödvändighet. Hållbar design handlar om att minska vårt miljöpåverkan, det handlar om att göra så lite som möjligt för att uppnå så mycket som möjligt, därav termen “passiv design”. Men vi får inte glömma att hållbar design inte enbart handlar om byggnader. Det ska ske i alla läger från produkter och infrastrukturer till byggnader och städer. Det är viktigt att nästa generations arkitekter och designers kan ta fram och utveckla en variation av lösningar.

1913 uppskattades att endast 10 procent av världens befolkning bodde i städer. Idag har denna siffra ökat till 50 procent och år 2050 är prognosen att den ökat till 75 procent. Under resten av detta århundrade kommer befolkningstakten i våra städer att öka dramatiskt vilket gör att klimatförändringarna kommer att få stor inverkan på våra städers resurser.

Post Author: Acke