Site Loader
Get a Quote
Miljöteknik

Vad är miljöteknik egentligen? Teknologins påverkan på miljön och hur miljöteknik kan rädda vår planet Den här artikeln tittar på den paradoxala ideologin att teknikens inverkan på miljön har varit mycket negativ, men miljöteknologi begreppet kan rädda vår planet från den skada som har gjorts. Denna idé stöds av WWF, som har uttalat att även om teknik är en lösning möjliggör den också en del av problemet.

Termen “teknik” avser tillämpningen av vetenskaplig kunskap i praktiska syften och de maskiner och enheter som utvecklats som ett resultat. Vi lever för närvarande i en period av snabb förändring, där den tekniska utvecklingen revolutionerar vårt sätt att leva, samtidigt som vi leder oss längre in i katastrofens djup i form av klimatförändringar och resursbrist.

Teknikens påverkan

Den här artikeln diskuterar teknikens negativa påverkan på miljön på grund av orsaken till några av världens mest allvarliga miljöproblem, följt av potentialen för att rädda planeten från samma problem.  Den industriella revolutionen har lett till ny teknik med enorm kraft. Detta var övergången till nya tillverkningsprocesser i Europa och USA, under perioden från cirka 1760 till 1840. Detta har kantrats av fortsatt industrialisering och ytterligare tekniska framsteg i utvecklade länder runt om i världen och denna tekniks påverkan på miljön har inkluderat missbruk och skador på vår naturliga jord. Denna teknik har skadat vår värld på två huvudsakliga sätt; föroreningar och utarmning av naturresurser.

Luft- och vattenföroreningar

Luftföroreningar inträffar när skadliga eller överdrivna mängder gaser som koldioxid, kolmonoxid, svaveldioxid, kväveoxid och metan införs i jordens atmosfär. De huvudsakliga källorna avser alla teknologier som framkom efter den industriella revolutionen som förbränning av fossila bränslen, fabriker, kraftverk, masslantbruk och fordon. Konsekvenserna av luftföroreningar inkluderar negativa hälsoeffekter på människor och djur och den globala uppvärmningen, varigenom den ökade mängden växthusgaser i luften fångar termisk energi i jordens atmosfär och får den globala temperaturen att stiga.

Vattenföroreningar å andra sidan är föroreningar av vattendrag som sjöar, floder, hav och grundvatten, vanligtvis på grund av mänskliga aktiviteter. Några av de vanligaste vattenföroreningarna är hushållsavfall, industriellt avloppsvatten och insektsmedel och bekämpningsmedel. Ett specifikt exempel är utsläpp av otillräckligt behandlat avloppsvatten i naturliga vattendrag, vilket kan leda till nedbrytning av akvatiska ekosystem. Andra skadliga effekter inkluderar sjukdomar som tyfus och kolera, övergödning och förstörelse av ekosystem som negativt påverkar livsmedelskedjan.

 Utarmning av naturresurser

Resursutarmning är en annan negativ inverkan av teknik på miljön. Det avser konsumtionen av en resurs snabbare än den kan fyllas på. Naturresurser består av sådana som finns utan att människor har skapat dem och de kan vara antingen förnybara eller icke-förnybara. Det finns flera typer av utarmning av resurser, varav de mest allvarliga är avskogning, gruvdrift för fossila bränslen och mineraler, kontaminering av resurser, markerosion och överförbrukning av resurser. Dessa inträffar främst till följd av jordbruk, gruvdrift, vattenanvändning och konsumtion av fossila bränslen, som alla har möjliggjorts av tekniska framsteg.

Utarmning av naturresurser

Post Author: Acke